WYSOKI KONTRAST
A A A
Jesteś tutaj: Strona główna -> Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego OFAK
Rotator

Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego OFAK 
Konsultacje społeczne

Zarząd Powiatu Konińskiego, uchwałą Nr 4/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r., wszczyna procedurę konsultacji społecznych, których przedmiotem będzie „Studium rozwoju transportu zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska”. Konsultacje rozpoczną się 29 grudnia 2014 r. i potrwają do 16 stycznia 2015 r.
 
Konsultacje społeczne „Studium rozwoju transportu zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska”, to ostatni etap przed przyjęciem dokumentu przez Radę Powiatu Konińskiego.
 
Zgodnie z ustawą  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 379) na podstawie art. 3d. pkt. 1. w sprawach ważnych dla powiatu przeprowadzane są na jego terytorium konsultacje z mieszkańcami powiatu.
 
Celem konsultacji jest zapewnienie mieszkańcom powiatu konińskiego uczestnictwa w ważnych dla powiatu sprawach, w szczególności zbieranie opinii i propozycji do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących powiatu, w tym strategii i planów wieloletnich. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą organów powiatu.
 
Formularz zgłaszania uwag
Studium rozwoju transportu zrównoważonego OFAK – cz.1, cz.2, cz.3.
 
Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art.39 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013, poz. 1235 ze zmianami) zawiadamia się o sporządzeniu projektu Studium rozwoju transportu zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Starosta Koniński informuje o możliwości zapoznania się z projektami w/w dokumentów w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Koninie, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, w pokoju nr 364 w terminie od dnia 30.10.2014 do dnia 20.11.2014 w godzinach 08.00-15.00 a także na stronie internetowej www.powiat.konin.pl
 
Starosta Koniński informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w terminie od dnia 30.10.2014 do dnia 20.11.2014 pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Koninie, Wydział Promocji i Rozwoju, 62-510 Konin ul. 1 Maja 9, ustnie do protokołu sporządzanego miejscu wyłożenia w/w dokumentów lub na adres e-mailowy katarzyna.rejniak@powiat.konin.pl
 
Organem właściwym porozpatrywania uwag wniosków jest Starosta Koniński.
 
W myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  uwagi lub wnioski złożone po 20.11.2014 nie będą rozpatrywane.
 
W dniu 18.11.2014 o godz. 13.30 w sali posiedzeń 252 Starostwa Powiatowego w Koninie, odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione będą informacje o w.w projektach. Odbędzie się publiczna dyskusja nad złożonymi wcześniej lub w trakcie tego spotkania wnioskami i uwagami dotyczącymi w/w dokumentów.

Studium rozwoju transportu zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Prognoza Oddziaływania na Środowisko

 
Spotkanie konsultacyjne


KOMUNIKAT O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej
 
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu z Wrocławia zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej.
 
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 16 października 2014 roku (czwartek) w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie przy Al. 1 Maja 9, w sali 252 w godzinach między 13:00 a 15:00.

Opinie, uwagi i wnioski do projektu można zgłaszać w terminie od 8 października 2014 r. do 28 października 2014 r.:
  • drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin,
  • drogą elektroniczną za pomocą formularza zamieszczonego w załączniku na adres mailowy: katarzyna.rejniak@powiat.konin.pl,
  • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie, pok. 364 w godzinach od 7:30 do 15:30. 
UWAGA!
Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
  • z datą wpływu po godzinie 15.30 w dniu 28 października 2014 r.,
  • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
  • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z mieszkańcami OFAK).
Formularz konsultacyjny
Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji KonińskiejStarostwo Powiatowe w Koninie
Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, 

Sekretariat Starosty Konińskiego
tel. (+48 63) 240-32-00
fax (+48 63) 240-32-01
e-mail: powiat@powiat.konin.pl

Wydział Promocji i Rozwoju
tel. (+48 63) 240-33-13
e-mail: promocja@powiat.konin.pl

Punkt Informacyjny
tel. (+48 63) 240-32-42