WYSOKI KONTRAST
A A A
Jesteś tutaj: Strona główna -> Prawo krajowe
Rotator

Prawo krajowe

Konstytucja RP, art. 61 – „Obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne”.
 
Konstytucja RP, art. 20 – „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”.
 
Konstytucja RP, art. 74 – „Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska".
 
Zapisy dotyczące udziału społecznego w polskim systemie prawnym znajdujemy również w:
 
Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm)
 
Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)
 
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227)
 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.  sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2010 r. Nr 6 poz. 25)Starostwo Powiatowe w Koninie
Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, 

Sekretariat Starosty Konińskiego
tel. (+48 63) 240-32-00
fax (+48 63) 240-32-01
e-mail: powiat@powiat.konin.pl

Wydział Rozwoju i Promocji
tel. (+48 63) 240-32-77
e-mail: promocja@powiat.konin.pl

Punkt Informacyjny
tel. (+48 63) 240-32-42