WYSOKI KONTRAST
A A A
Jesteś tutaj: Strona główna -> Prawo miejscowe
Rotator

Prawo miejscowe

UCHWAŁA NR XLII/336/2014
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

 
z dnia 30 czerwca 2014 r.
 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu konińskiego
 
Na podstawie art. 3d ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, zm. Poz. 645, z 2014 r., poz. 379) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu konińskiego, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 3. Traci moc uchwała nr XXIX/171/01 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie określenia procedury przeprowadzenia konsultacji społecznej w celu zasięgnięcia opinii mieszkańców (wspólnot lokalnych) powiatu konińskiego.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady
/-/ Janusz Stankiewicz
Załącznik do uchwałyStarostwo Powiatowe w Koninie
Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, 

Sekretariat Starosty Konińskiego
tel. (+48 63) 240-32-00
fax (+48 63) 240-32-01
e-mail: powiat@powiat.konin.pl

Wydział Rozwoju i Promocji
tel. (+48 63) 240-32-77
e-mail: promocja@powiat.konin.pl

Punkt Informacyjny
tel. (+48 63) 240-32-42